Kjære regjering, partier, presse, Mattilsyn, VKM, DN, Bioteknoliginemnd, GenØk, venner og bekjente!

Oversikten er klar. De fleste partiene har velvillig svart på spørsmål forbrukere kan stille seg om genmodifisert mat og fôr, GMO. Takk!

De enkelte partienes svar er lagt iut på Internett, og kan finnes via denne lenken.

Parti 2806
NB! Viktig klargjøring fra Fremskrittspartiet 19. september 2013:
«FrP vil videreføre en restriktiv GMO-politikk, som i tillegg til å sikre trygghet for helse og miljø, tar hensyn til bærekraft og samfunnsnytte.
Med hilsen
Kjell Tore Wirum
Politisk Rådgiver
Fremskrittspartiet»

Mat er en viktig, felles tråd i våre liv. Det er derfor en stor glede å se at partiene og de som skal styre landet vårt, har en klar og felles formening om at "føre var"-prinsippet i Genteknologiloven vår, skal styre Norges holdninger til GMO.. Når det gjelder patenter på liv - frø, grønnsaker, frukt og dyr)-  er ikke enigheten like stor. 


Ferske artikler fra norsk presse gir en innføring i temaet 
Yngve Ekern i Aftenposten: Genmodifisert og patentert.
Kari Gåsvatn i Nationen: Hvem får makta over såvarene?
Liz Buer i Dagens Næringsliv: HAN FÅR IKKE HA RENT MEL I POSEN
Hans K. Mjelva i Bergens Tidende: Demonstrerar mot gengigant
Merethe Kvam i Helseinformatikk: Griser får dårligere helse med genmodifisert mat
Atle Andersson i Bergens Tidende: Marsjerer mot Monsanto


En dansk TV-dokumentar om erfaringer med GMO
Det danske forbrukermagasinet Kontant har spurt danske forbrukere om deres holdning til GMO-fôr og merking av kjøttprodukter fra GMO-fôrede dyr. Flere bønder rapporterer også endring i dyrenes helse når de gis GMO-fôr vs. ikke-GMO-fôr. Blant de fagpersonene som uttaler seg er GenØks Thomas Bøhn. Se programmet på DR.
Etter filmen krever dansk minister GMO-bivirkninger hos husdyr undersøkt

Fagartikler begrunner aktiv "føre var"-holdning
Professor i økologi og utviklingsbiologi. John Vandermeer ved universitetet i Michigan har uttalt følgende: "Genetisk modifisering er basert på en dramatisk ufullstendig kunnskap om genomet. Den er hovedsakelig basert på en tidlig naiv forståelse om at genomet produserer DNA, som produserer RNA-biter, og så er det slutt på historien. Men vi vet at det er et enormt antall komplikasjoner som kan finne sted i denne grunnframstillingen. Molekylærbiologien har nå kommet til et punkt der en forstår at genomet er som et komplisert økosystem. Å gjøre bare en liten ting som å sette en DNA-bit inn i et stort genome, og så forvente framkomst av bare det ene proteinet du planlegger, og ikke noe annet – dette er med all sannsynlighet ikke mulig," 

  • I boken "Biosafety First" går blant andre den norske professoren Terje Traavik inn på den iboende kompleksiteten i de faktorene som regulerer hvordan genene uttrykker seg. De sier at "den begrensede forståelsen for hvordan disse faktorene forholder seg til hverandre i en biosikkerhetssammenheng er en viktig usikkerhetskilde i risikovurderingen av GMOer." Tre kapitler om temaet kan leses her.
  • En fôringsundersøkelse indikerte kreft og andre kroniske sykdomstilstander hos rotter. Professorene Thomas Bøhn og Terje Traavik ved Universitetet i Tromsø og GenØk gjennomgikk den, og konkluderte med at det bør hurtigst mulig settes ressurser inn på å etterprøve funnene. Tidligere undersøkelser kan ha hatt for kort tidshorisont.
  • I Tyskland ble en genmodifisert maistype stoppet. Risikovurdering ved nye teknologier er avgjørende. Forutfattede meninger kan overskygge fakta.
  • Forskning dokumenterer redusert vekst og økt abort hos vannloppe Daphnia magna utsatt for lave konsentrasjoner av glyfosat og Roundup. Se også forskning.no.

Godt valg 9. september 2013!

Vennlig hilsen
Finn Kolberg
pensjonert lærer, MBA
e-post fiko@mac.com
www.finnkol.net/Rydding

GMO oversikt